Miljöpolicy

Vårt framtida mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:
- Uppnå myndigheternas krav med god marginal
- Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljökass
- I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer
- Minimera vår avfallsmängd
- Minimera vår energiförbrukning
- Minimera våra transporters miljöpåverkan
- Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser
- Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor
- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
- Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt